Merchandising Supervisor

HR Strategy

Mức lương: 500 - 800 USD
Địa điểm: Nam Định
Ngày cập nhật: 03-11-2016

Pattern Supervisor

HR Strategy

Mức lương: 500 - 800 USD
Địa điểm: Nam Định
Ngày cập nhật: 03-11-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 2

NGÀNH NGHỀ

  • 2

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG