GPO International

Địa điểm: Hà Nội, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Nhà nước

Giới thiệu về công ty

- GPO International: Công ty tuyển dụng, tư vấn và đào tạo.