Cty CP Tư Vấn Thiết Kế & Xây Dựng Phúc Hoàng Ngọc

Địa điểm: 37 Đỗ Xuân Cát, Đà Nẵng

Qui mô công ty: trên 10 Loại hình hoạt động: Cổ phần